INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD


Čl. I
Právo kupujícího na reklamování zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu v záruční době reklamovat.

Čl. II
Místo uplatnění reklamace

  Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, kde zboží zakoupil, popřípadě v jiné prodejně ECOTONER s.r.o. Nákup zboží kupující prokazuje příslušným prodejním dokladem. Za doložení nákupu zboží je nutno považovat i jiný způsob prokázání, kterým se věrohodně prokáže doba a místo nabytí reklamovaného zboží. Reklamace vyřizuje zásadně vedoucí prodejny nebo jeho zástupce, případně jiný jimi pověřený pracovník.

Čl. III
Odpovědnost prodávajícího

  Při prodeji zboží kupujícím prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou kvalitu. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí, i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží kupujícím v záruční lhůtě.

  Prodávající neodpovídá za vady, které způsobí kupující na zboží vlastním zaviněním, případně i neodborným zacházením. Za vadu se nepovažuje opotřebení vzniklé běžným užíváním věci !

  Reklamuje-li kupující zakoupené zboží, je kompetentní osoba povinna reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ni ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od uplatnění práva kupujícím. Vedoucí prodejny může v případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, dohodnout s kupujícím jinou lhůtu, ve které rozhodne o reklamaci, nejdéle však do 14 dnů. V tomto případě je sepsán s kupujícím reklamační doklad ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží kupující. Tento doklad slouží jako potvrzení o převzetí zboží. Vedoucí prodejny se s kupujícím dohodnou na způsobu vyrozumění o výsledku reklamačního řízení.

Čl. IV
Lhůty pro uplatnění reklamace

  Záruční doba je dána takto :

1.      Na renovované kazety ECOTONER – až do úplného vypsání náplně, s tím, že inkoustová kazeta musí být vložena do tiskárny do 3 měsíců – laserová do 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží nová záruční doba ode dne jeho převzetí.

2.      U spotřebního materiálu, včetně nových kazet do tiskáren, se záruční doba a její podmínky řídí  jejich dodavateli, případně  výrobci v souladu s platnými zákony ČR.

Čl. V
Odstranitelné vady

  Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží. Kupující může v záruční době požadovat :

-        bezplatné, včasné a řádné odstranění vady

-        poskytnutí slevy (o výši slevy z ceny rozhoduje kompetentní pracovník prodejny na základě interních pravidel)

-        nebyla-li věc ještě použita, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti (pracovník, který má oprávnění o reklamaci rozhodnout, posoudí, zda věc byla použita či nikoliv)

Čl. VI
Neodstranitelné vady

  Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání v řádném užívání věci, může kupující podle své volby v záruční době požadovat:

-        výměnu vadného zboží za bezvadné

-        odstoupení od kupní smlouvy

Čl. VI
Vlastní reklamace, její definice a hodnocení

1.      Záruka na renovované kazety je až do úplného vypsání náplně, s tím, že inkoustová kazeta musí být vložena do tiskárny do 3 měsíců – laserová do 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na kvalitu tisku a na plnou funkčnost výrobku vůbec. V záruční době má zákazník právo zboží reklamovat. Rozumí se tím bezplatný nárok na opravu nebo výměnu za tentýž bezvadný výrobek. Reklamaci je však třeba posoudit. Zejména u kazet se při jejich vyčerpání obsahu může jejich funkčnost posuzovat mylně.

2.      V případě sporné reklamace laserové kazety je možné kazetu zvážit a dle tabulky posoudit, je-li kazeta prázdná. Prázdná kazeta může tzv. ,,mazat“. Váha kazety určí, je-li zakázka předmětem reklamace nebo další možné renovace. V případě reklamace inkoustové kazety postupujeme podobně. Váha kazety určí, je-li kazeta prázdná nebo zaschlá.

3.      Vyskytne-li se u zákazníka porucha, případně závažný problém na tiskárně používáním  renovované kazety Ecotoner, je třeba postupovat takto :

·        Zavolat servisní středisko Ecotoner (603 589 372 nebo 283 921 521 Praha; 603 530 272 nebo 548 211 778 Brno) a věc řešit. Přivolaný technik zajistí opravu. V případě zjištění, že poruchu způsobila renovovaná kazeta, je oprava zdarma.

·        V případě povolání vlastního servisu na opravu inkoustové nebo laserové tiskárny, která tiskne s kazetou Ecotoner, je třeba postupovat takto :

Dojde-li zákazník  po konsultaci se servisní firmou k závěru, že příčinou závady je kazeta Ecotoner, vyžadujeme před zásahem konsultaci s naší firmou, aby závěr uvažované příčiny byl objektivní. Dohodnou-li se všechny tři strany na tom, že závada je skutečně zapříčiněna kazetou Ecotoner, opravu provedeme zdarma. Jestliže nebudeme schopni opravu provést, pak teprve opravu provede další firma a té opravu uhradíme.

V případě, že nebudeme povoláni k posouzení závěru, že příčinou opravy je kazeta firmy Ecotoner, jde úhrada opravy tiskárny na vrub zákazníka.